Ariile naturale protejate – prezent şi viitor

În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finan?are pentru proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între Ministerul Mediului, advice Apelor ?i P?durilor, sick în calitate de Operator de program ?i Consiliul Jude?ean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate ?i servicii ale ecosistemelor, viagra finan?at prin Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European (SEE) 2009-2014.

11012881_1012492975429957_4182788203243619746_n

Una din primele activit??i publice din cadrul acestui proiect, workshop-ul „Ariile naturale protejate – prezent ?i viitor”, va avea loc în data de 23.09.2015. La acest workshop sunt invita?i s? participe un num?r 20 de speciali?ti în domeniu, reprezentanti ai autorit??ilor locale, universit??i, institu?ii din domeniul protec?iei mediului ?i ONG-uri. Activitatea se va finaliza cu un raport privind starea ariilor protejate si a siturilor Natura2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare ?i m?surile de protec?ie ?i conservare necesare.

„Dezbaterea perspectivelor de protejare ?i de dezvoltare a acestor arii de c?tre un num?r cât mai mare de speciali?ti din diverse medii, deci cu puncte de vedere diverse, ne va da posibilitatea ca în cadrul raportului activit??ii, dar ?i în studiul final, s? avem o abordare cât mai exhaustiv? a tuturor problemelor ?i o prioritizare a solu?iilor pentru ca aceste arii protejate s? fie conservate cât mai bine, s? î?i p?streze valoarea natural? deosebit? dar, în acela?i timp, aceste m?suri s? duc? la o dezvoltare durabil? a zonelor.” R?zvan Dumbrav?, expert arii protejate.

Pentru detalii contact Consiliul Jude?ean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro

Consiliul judetean Bihor este autoritatea administra?iei publice locale, constituit? la nivel jude?ean, pentru coordonarea activit??ii consiliilor comunale ?i or??ene?ti, în vederea realiz?rii serviciilor publice de interes jude?ean.

Programul RO02-Biodiversitate ?i servicii ale ecosistemelor este finan?at prin Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants).
www.eeagrantsmediu.ro

????????? ???? ? ??????????????? ???? ?? ???????

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.