Impactul aderării la UE asupra drepturilor de asigurări sociale

Evenimentul a avut loc vineri, viagra 14 martie ?i a dorit s? aduc? în discu?ie o tem? mai pu?in abordat? dar cu un impact major asupra oric?rui cet??ean al Uniunii Europene, deci implicit ?i asupra tinerilor români. Organizat în cadrul competi?iei ’10 pentru Europa’, acesta a reunit speciali?ti în domeniu, atât din sectorul public cât ?i privat.

UE1

Din partea institu?iilor direct implicate au fost prezen?i Lauren?iu ?ent, director executiv adjunct al Casei Jude?ene de Pensii Bihor ?i Adrian Morar, director executiv adjunct în cadrul Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Bihor. Ace?tia au explicat în termeni accesibili pentru tinerii participan?i modalit??ile prin care pot accesa un loc de munc? în statele membre UE ?i principiile legale care guverneaz? coordonarea drepturilor lucr?torilor migran?i în sistemul securit??ii sociale europene.

Ligia Oala, expert mediator for?? de munc? pe pia?a extern?, a oferit statistici privind num?rul cet??enilor români în general ?i a tinerilor în special, care desf??oar? activit??i lucrative în spatiul Uniunii Europene. De asemenea, au fost prezentate informa?ii despre procedurile de recunoa?tere a calific?rilor profesionale, precum ?i a domeniilor de activitate în care se pot g?si locuri de munc? disponibile.

La final de eveniment, cei trei invita?i au concluzionat c?, în condi?iile unei migra?ii considerabile a for?ei de munc? române?ti, orice ini?iativ? privind cunoa?terea drepturilor lucr?torilor ?i condi?iile concrete în care acestea devin accesibile beneficiarilor, este ?i va r?mâne un subiect de extrem? actualitate.

UE2

Pentru mai multe detalii despre competi?ia 10 pentru Europa, accesa?i www.10pentrueuropa.ro.

????????? ????? ????????? ??????????? ?????????????????? ?????? ?? ??? ?? ?????????????? ????????? ??? ??????????????? ????? ???????? ????? ?????casino bedava oyunlarcaricatures of wedding??? ? ????????? ???????? ? ????????????? ? ???? ??????????? ???? ????????? ???????????? ??? ??????translate from english to greek???????? ??????? ??? ???? ? ?????????????? ?????? ? ??????????????? ????????? ????????????????? ????????? ???????? ??????????????? ??????????? ?????? ? ?????????????? ??? ?????????????????? ????? ????? ??? iphone 4s

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.