scouting

Druzi

RoJAM va fi pentru mul?i dintre noi prijelul perfect de a intra în contact cu etnii ?i culturi îndep?rtate cu care poate nu am reu?i s? interac?ion?m în mod normal. Iar poate una dintre cele mai interesante comunit??i prezente la RoJAM este cea a “Druzilor”.

Ce sunt Druzii?
Druzii, sale “poporul unitarianismului sau monoteismului”, cialis reprezint? o comunitate religioas? prezent? în Siria, patient Liban, Israel ?i Iordania. Credin?a Druzilor a pornit în timpul secolului al 11-lea ca o mi?care în cadrul Ismailismului influen?at? de filozofia Greac?, înglobând mai multe filozofii. În ziua de azi, Druzii sunt oficial recunoscu?i ca o comunitate religioas? separat? cu propriul sistem de judecat? religioas? în Liban, Siria ?i Israel. Druzii sunt recunoscu?i drept o comunitate loial? ??rii în care locuie?te de?i au un puternic sentiment de apartenen?? la comunitate – se consider? fra?i chiar dac? provin din ??ri diferite.

Principiile Druzilor
Druzii sunt considera?i atât grup social cât ?i religie, dar nu grup etnic distinct. Cele mai importante principii ale Druzilor sunt „Taqiyya” (ce const? în ascunderea sau deghizarea principiilor când e necesar) adoptat de la Islamul Shia ?i men?inerea anumitor înv???turi secrete. Druzii nu permit convertirea la religia lor. C?snicia între Druzi ?i ne-Druzi este foarte descurajat? din motive religioase, politice ?i istorice.

Simbolul religios
Simbolul Druzilor este o stea cu 5 culori: verde, ro?u, galben, albastru ?i alb. Fiecare culoare ?ine de un simbol care le definesc principiile:
– verdele este “Aql” – mintea,
– ro?ul reprezint? “Nafs” – sufletul,
– galbenul pentru “Kalima” – cuvântul,
– albastrul ?ine de “Sabq” – poten?ialul, cauza, precedentul,
– iar albul este “Tali” – actualitatea, efectul, iminentul.

Home Hospitality
Cel mai bun mod de a profita în întregime de experien?a RoJAM dar ?i de a cunoa?te celelalte culturi prezente la Jamboree este a participa la programul HoHo – Home Hospitality. Timp de 4 zile înainte sau dup? RoJAM pute?i g?zdui o patrul? de cerceta?i str?ini la voi acas?. Pute?i merge în hike-uri, pute?i g?ti mânc?ruri tradi?ionale din ambele ??ri, pute?i cânta, pute?i dansa sau pute?i face orice v? trece prin minte. HoHo poate fi implementat de o singur? patrul? sau chiar de întreg centrul local. Dac? vre?i s? face?i parte din acest program ne pute?i anun?a cu un mail la international[at]scout.ro ?i vom încerca s? g?sim un grup cu care s? colabora?i.

Articol scris pentru edi?ia a 2-a a RoJAMplificator, newsletter-ul RoJAM.

?????? ??????????????? ????? ???? ?????????? wifi ??????????????? ? ???? ?? ??? ? ???????casino siteleri???????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ??? 2015?????? ?????? ? ???? ????????? ???????? ? ???????????????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ? ???????? ???japanese language translation to english??? ?????? ?????? ? ???????????? ? ???????????? ????????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ??????????????? ? ?????????????? ?? ??? ????????????????????? ??????? ??? ????????? ????????????? ??????car cover for 2003 nissan 350z?? 358 ?? ???????lcd ????????? ???????? ?????? drift hd?????? ? ????????? ??????

Interviu pentru ȘtiriDeBine

?tiriDeBine a stat de vorb? cu un cerceta? cu o experien?? de 10 ani în organiza?ia Cerceta?ii României, order pentru a afla care sunt liniile de for?? ale acestui concept, treatment stil de via??, valorile ?i principiile cercet??iei române?ti.”

A fost foarte amuzant s? r?spund întreb?rilor din interviu – s-a v?zut c? cei de la ?tiriDeBine au citit despre cerceta?i înainte de a formula întreb?rile. Am povestit despre conceptul de cerceta?, despre organiza?ie, despre RoJAM ?i Festivalul Luminii. Dar cel mai mi?to a fost c? am putut folosi o expresie care îmi place foarte mult: “paharul este întotdeauna plin: 50% ap?, 50% gaz”. 😀

Pute?i citi tot interviul aici. Enjoy!

??????????????????????????wireshark portable rus????? ????????? ??????????????? ?? ????????? ??????? ???????skykings casino??????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ? ???? ? ???????????? ?? ?? ???????? ??????? ???????????????? ?? ???????????? ?? ???????? ????????? ????????????? ?????????? ????? ????? ??????????? ????translation to chinese??????? ?????? ??? ???? ???????? ????????????????? ?????????? ??? ???????online caricature creator????????? ? ????????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????????? ??? ??? ???????????????? ?????? ?? ???????car seat cover photosMiami condo 24option review

Live de la AG

Azi, seek la S?li?te, pilule are loc Adunarea General? a Organiza?iei Na?ionale Cerceta?ii României. În urma unor rug?min?i, discount am s? încerc s? v? ?in la curent cu desf??urarea evenimentului.

Am început cu o scurt? activitate non-formal? de a cunoa?te o persoan? nou?.

Bianca Ne?iu-Bedreag, pre?edinte ONCR, ne prezint? agenda zilei. 🙂

Dup? un mic moment spiritual, trecem la treab?:

Prezen?a la AG este de 41 Centre Locale din 53. Cvorumul este îndeplinit.

S-a aprobat Ordinea de Zi. 😀

Trecem la prezentarea raportului de activitate pe 2010.

La Conferinta Mondiala din Brazilia s-a decis schimbarea motto-ului Cercet??iei din “Be Prepared” în “Be Prepared. Leadership for Life.” 🙂

S-a lucrat mult anul trecut pe partea de parteneriate ?i colabor?ri cu diverse organiza?ii ?i institu?ii, printre care se num?r? CTR, ANST sau MEC.

Pe Resurse Umane s-a lucrat pe recunoa?terea voluntariatului ?i acreditarea cursurilor livrate de ONCR.

La programe se lucreaz? pe definirea materialelor pedagogice, introducerea de noi badge-uri de merit ?i noi proiecte. Fi?i pe faz?!!!

Anual peste 300 de cerceta?i str?ini vin s? desf??oare activit??i în România. Vre?i s? colabora?i cu ei? 🙂

Dup? lungi discu?ii s-a aprobat un nou sistem de cotiza?ie în cadrul ONCR.

Priorit??ile ONCR pe anul urm?tor sunt: Stabilitate financiar?, Centre Locale, Rela?ii externe ?i deschidere, Organizare departamente ?i calitate servicii, Revizuirea statutului.

S-au desfiin?at centrele locale: “Pandion Halietus” Tulcea, Buz?u ?i “Verde” Bucure?ti. S-au înfiin?at centrele locale Br?ila ?i “Sfânta Tereza” Bucure?ti. 😀

Au fost ale?i în Consiliul Director: Marian Panait(Sinaia) ?i Marcel Maroti(Bra?ov). Felicit?ri!!!

Ultimul punct pe ordinea de zi este raportul de progres al RoJAM. Este o discu?ie foarte pozitiv? ?i productiv?. 🙂

???????? ??????????pagehack ??????? ????????? ?????? ?????? ????? ???????pagehack ??????? ?? ?????????????? ????? ?????? ?? ???????? ??? ???????merit lefkosa hotel & casinocaricaturist in new york??? ?????????????? ?????????? ????? ????? ??????????? ? ???? ?????? ?? ????????? ????? ? ????? ??????????????¤ ???????????? ??????? ??????????????? ?????? ?? ????????? ????? ????? ???????????????? ?????? ????? ???????? ????????????? ?????? ???????????????????????? ????????????????? ?????????????? ??? ? ?????????? ?????? ?????????? ??????????????????? ??????popular logos and brands??????? ??????? ????????????? ???????RZX-18

Mărturisirile unui cercetaș

Cercet??ia a reprezentat pentru mine, tadalafil în primul rând, un cadru de manifestare a intereselor ?i a pasiunilor mele. De mic? mi-a pl?cut s? merg pe munte, iar ie?irile în natur? ale cerceta?ilor sunt mai ales pe munte. Pasiunea pentru c???rat mi-am descoperit-o în aceste ie?iri pe munte ?i în urma zilelor petrecute cu cerceta?ii la panoul de la noi din cetate. O mai veche, dar constant?, dorin?? de-a mea era s? fac s?p?turi arheologice. Ea s-a împlinit sub o alt? form? în unul din campurile cercet??e?ti, cand am lucrat la dezgroparea ?i refacerea zidurilor unei cet??i medievale în Seini, Maramure?.

Pot s? spun c? experien?a cercet??easc? e responsabil? pentru unele restructur?ri ale personalit??ii mele. Interac?iunea ?i munca în echip? pe care se bazeaz? cercet??ia m-au transformat dintr-o persoan? prea pu?in sociabil?, neimplicat?, într-una deschis?, care se adapteaz? mai u?or la nou, care abordeaz? neprev?zutul cu mai mult? siguran??. Dintre toate lucrurile pe care le-am facut ca cerceta?, cele mai mari bucurii mi le-au adus campurile. Zilele petrecute în mun?i, traseele obositoare, serile reci în jurul focului, cantecele la chitar?, nop?ile dormite în cort, distrac?ia nebun?, întâmpl?rile tragi-comice nelipsite, mâncarea g?tit? f?r? prea mare preocupare pentru gust, toate acestea au facut din anii de liceu cei mai frumo?i ani din via?a mea de pân? acum.

Thoughts
Tot cercet??iei trebuie s?-i fiu recunosc?toare pentru unii dintre cei mai buni prieteni ai mei. ?i, crede?i-m?, nic?ieri nu se formeaz? prietenii mai solide ?i mai sincere decât în campurile cercet??e?ti. Grija pentru semenii no?tri defavoriza?i, dorin?a de a influen?a ?i de a contribui la via?a ora?ului au luat o form? activ?. Asta nu doar datorit? cadrului oferit de cercet??ie, ci, mai ales, unor lideri care au reu?it s? foloseasc? instrumentele pe care le pune la dispozi?ie cercet??ia pentru a ne modela ?i pentru a ne ajuta s? ne dezvolt?m conform idealului cercet??esc.

Dup? doi ani de cercet??ie, m-am deta?at de atitudinea comun? româneasc?, de textele pe care le auzim în fiecare zi: c? nu se face nimic în ?ara asta, c? nu exist? oameni interesa?i, c? poten?ialul ??rii (din toate punctele de vedere) nu e valorificat, c? tinerii nu au interese serioase ?i altruiste, c? pu?ini sunt aceia care î?i urm?resc pasiunile. Direct ?i indirect, prin cercet??ie am cunoscut oameni mul?i, mul?i tineri implica?i, responsabili, dezinteresa?i ?i pasiona?i. Datorit? activit??ilor pe care le-am desf??urat la cerceta?i, am intrat în leg?tur? cu organiza?ii ?i oameni care, prin munca lor, contrazic credin?a c? nimic nu se întâmpl? în România ori în ora?ul nostru, în particular.

Articol scris de Simina Motoc si preluat de pe site-ul ziarului Crisana.

google ?????? ????????? ???????? ??? ??? ?????? ????? ???????????? wifi ?????????????????? ????? ?????? ??? ???????merit cristal?????????? ?????????????? ????? ??????????????? ????? ????? ???? ???????? ??????????? ??¤ ??????????¤ ?? ?????????????????? ?????? ? ????? ????????? ?? ??? 2015 ????????? ?????? ? ???? ? ????????Barcelona escorts?????????? ??? ????? ??????????????????? ??? ? ???????? 2015?????????? ??????????? ?????? ??????????????????????? ??????????? ??????????? ???? ??? ???? ???????????????? ????? ?? ???????smart cover original ipad mini???????????? 2 ????????????? ????? ??????? ????????LIQUID IMAGE ? ???????????? ? ???????? ??????

AIESEC TTT

Între 19 ?i 23 ianuarie am avut pl?cerea de a “performa” împreun? cu Cristian Moldovan ca traineri în cadrul unui curs pentru AIESEC Bucure?ti despre lucrul cu tineri de 11-14 ani.

Cursul a avut sesiuni din cadrul cursurilor de Pedagogie ?i Anima?ie de la cerceta?i adaptate participan?ilor. Adaptarea s-a dovedit mai dificil? decât am prev?zut ini?ial pentru c? modul de lucru al celor dou? organiza?ii s-a dovedid a fi total diferit. ?i anume la cerceta?i se trece prin curs ?i la final am asimilat informa?iile necesare iar la AIESEC se obi?nuie?te s? se explice la începutul sesiunilor ce se va discuta în sesiunea respectiv?. O alt? diferen?? ar fi separarea sesiunilor. ?i anume, seek la AIESEC deobicei sesiunile sunt total diferite iar la cerceta?i au multe leg?turi între ele.

Dar am remarcat ?i multe asem?n?ri între organiza?ii. Sau mai exact, no rx între membrii lor. Tuturor le plac jocurile ?i ?tiu cam acelea?i jocuri. Ambele organiza?ii au un mod “specific” de a aplauda. ?i ambele pun un foarte mare accent pe componenta interna?ional?.

Dar, check revenind la curs, trebuie men?ionat c? am re?inut o idee pe care o voi implementa pe viitor: parcarea pentru idei. Adic? un flipchart pe care se pun toate ideile/întreb?rile/sugestiile care nu pot fi discutate când apar ?i la care ar trebui revenit.

Feedback-ul primit dup? curs a fost bun ?i încurajator. Participan?ii s-au distrat ?i sunt sigur c? se vor descurca de minune în prima lor activitate cu tinerii de 11-14 ani. Personal, vreau s? le mul?umesc pentru 4 zile superbe ?i pline de energie. Sper s? ne revedem cât de curând. Pân? atunci, v? doresc spor ?i distrac?ie la Stepping Stones ?i a?tept ve?ti de cum decurge evenimentul!!!

??????????? ??????? ??????????? ????????? ??? ?????? wifi ?????????????? ?????? ?????????????? ??????????????? ????? home credit bankslot oyna casino????????????? ????????????????????? ???? ???????????? ??????????? ?????????? ???????¤??????? ???? ?????? ?????? ?? ????????? ???????? ?????? ? ???? ??????? ?????? ? ???? ???? ??????????????? ?????????????? ?????????? ??? ?????russian to english translation?????????? ?????? ?????? ??????? ?????????? sip ????????????????? ?????? ??????macbook air rubber case ebaycar cover for mazda miata mx-5?????? ????? ??????24option?????? ????????????? ????????? ??????