Ariile naturale protejate şi impactul lor asupra principalelor sectoare economice

Miercuri, decease 07.10.2015, store se va desf??ura, mind începând cu ora 10,30, in sala de conferin?e a Hotelului Ramada din Oradea, workshop-ul „Ariile naturale protejate ?i impactul lor asupra principalelor sectoare economice”, care se deruleaz? în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”.

11012881_1012492975429957_4182788203243619746_n

La eveniment sunt invita?i s? participe un num?r 30 de speciali?ti în domeniu, reprezentanti ai autorit??ilor locale, universit??i, institu?ii din domeniul protec?iei mediului ?i ONG-uri. Activitatea se va finaliza cu un raport privind impactul principalelor sectoare economice asupra ariilor protejate si a siturilor Natura2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare, dar ?i m?surile ce se impun pentru o cât mai bun? protec?ie ?i conservare a acestora.

Ne a?tept?m ca la finalul acestui workshop s? avem trei rapoarte de mare calitate care s? ne sprijine în realizarea unui studiu cât mai complex ?i relevant ce se va constitui într-un instrument de lucru important atât pentru autorit??i cât ?i pentru agen?ii economici, astfel încât dezvoltarea durabil? în aceste zone s? devin? efectiv?, împletind armonios conservarea ?i protejarea naturii cu dezvoltarea economic?.” Dr. Aurelia Florina Dumiter, manager de proiect.

INFORMA?II SUPLIMENTARE: Proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)” este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate ?i servicii ale ecosistemelor, finan?at prin Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European (Granturi SEE) 2009-2014.

Contractul de finan?are a fost semnat în data 19.05.2015, între Ministerul Mediului, Apelor ?i P?durilor, în calitate de Operator de program ?i Consiliul Jude?ean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Valoarea total? a proiectului este de 375.981,87 euro/ 1.659.020,00 lei.

Consiliul Jude?ean Bihor este autoritatea administra?iei publice locale, constituit? la nivel jude?ean, pentru coordonarea activit??ii consiliilor comunale ?i or??ene?ti, în vederea realiz?rii serviciilor publice de interes jude?ean.

Pentru detalii contact: Consiliul Jude?ean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro.

Pentru informa?ii oficiale despre Granturile SEE accesa?i www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.

???????? ??????????? ? ???????????????? ???? ?????? ????

Bogdan Pater

Blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiește. În ultimii ani Bogdan a fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru instituții la nivel local și central, evenimente, companii și ONG-uri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.