2015 October

Facebook testează ”butonul de dislike”

Facebook pregătește un “buton de dislike”, de fapt un set de 7 butoane pentru exprimarea empatiei. Renumita rețea de socializare testează în Spania și Irlanda funcția dislike bazată pe emoji. Mai pe scurt, utilizatorul va avea la dispoziție 7 emoji cu care să-și exprime mulțumirea sau nemulțumirea legată de o anumită postare. Acestea sunt Like, Love, Haha, Yay, Wow, Sad și Angry.

facebook-dislike-button

După cum observați, fiecare reprezintă un anumit nivel de simpatie sau dispreț, astfel că feedback-ul e mai concret. Iar emoticoanele sunt animate, pentru a ilustra și mai concret starea utilizatorului.

FB

Nu se știe când vom vedea și noi această funcție, dar mie îmi place, pentru că îmi permite să ofer o “notă” precisă unei postări.

Voi ce părere aveți?

Ariile naturale protejate şi impactul lor asupra principalelor sectoare economice

Miercuri, decease 07.10.2015, store se va desf??ura, mind începând cu ora 10,30, in sala de conferin?e a Hotelului Ramada din Oradea, workshop-ul „Ariile naturale protejate ?i impactul lor asupra principalelor sectoare economice”, care se deruleaz? în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”.

11012881_1012492975429957_4182788203243619746_n

La eveniment sunt invita?i s? participe un num?r 30 de speciali?ti în domeniu, reprezentanti ai autorit??ilor locale, universit??i, institu?ii din domeniul protec?iei mediului ?i ONG-uri. Activitatea se va finaliza cu un raport privind impactul principalelor sectoare economice asupra ariilor protejate si a siturilor Natura2000 incluse în proiect, perspectivele de dezvoltare, dar ?i m?surile ce se impun pentru o cât mai bun? protec?ie ?i conservare a acestora.

Ne a?tept?m ca la finalul acestui workshop s? avem trei rapoarte de mare calitate care s? ne sprijine în realizarea unui studiu cât mai complex ?i relevant ce se va constitui într-un instrument de lucru important atât pentru autorit??i cât ?i pentru agen?ii economici, astfel încât dezvoltarea durabil? în aceste zone s? devin? efectiv?, împletind armonios conservarea ?i protejarea naturii cu dezvoltarea economic?.” Dr. Aurelia Florina Dumiter, manager de proiect.

INFORMA?II SUPLIMENTARE: Proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Jude?ean Bihor ?i a Muzeului ??rii Cri?urilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)” este implementat în cadrul Programului RO02-Biodiversitate ?i servicii ale ecosistemelor, finan?at prin Mecanismul Financiar al Spa?iului Economic European (Granturi SEE) 2009-2014.

Contractul de finan?are a fost semnat în data 19.05.2015, între Ministerul Mediului, Apelor ?i P?durilor, în calitate de Operator de program ?i Consiliul Jude?ean Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Valoarea total? a proiectului este de 375.981,87 euro/ 1.659.020,00 lei.

Consiliul Jude?ean Bihor este autoritatea administra?iei publice locale, constituit? la nivel jude?ean, pentru coordonarea activit??ii consiliilor comunale ?i or??ene?ti, în vederea realiz?rii serviciilor publice de interes jude?ean.

Pentru detalii contact: Consiliul Jude?ean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro.

Pentru informa?ii oficiale despre Granturile SEE accesa?i www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.

???????? ??????????? ? ???????????????? ???? ?????? ????

Pune orașul TĂU pe Harta Voluntariatului

Funda?ia Comunitar? Oradea ?i Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul local Oradea pun ora?ul Oradea pe Harta Voluntariatului!

12031539_680689352030593_3892524068473166362_o

Federa?ia VOLUM – Federa?ia organiza?iilor care sprijin? dezvoltarea voluntariatului în România, pilule în parteneriat cu Funda?ia Comunitar? Oradea ?i Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul Local Oradea, sickness organizeaz? în data de 05 octombrie un eveniment local pentru prezentarea ?i promovarea instrumentelor ?i a oportunit??ilor care vin în sprijinul organiza?iilor neguvernamentale care lucreaz? cu voluntarii ?i, de asemenea, în sprijinul persoanelor care doresc s? desf??oare activit??i de voluntariat. Evenimentul se va desf??ura, începând cu ora 09.30, la Sala de conferin?e din cadrul Centrului Na?ional de Informare ?i promovare Turistic? Bihor.

Acest eveniment face parte din Caravana „Pune ORA?UL T?U pe Harta Voluntariatului”, care se va desf??ura în 12 ora?e din România: Bucure?ti, Bac?u, Ia?i, Oradea, Baia Mare, Cluj Napoca, Alba Iulia, Timi?oara, Craiova, Bra?ov, Sf. Gheorghe, Constan?a ?i va avea parte de câte o zi de evenimente în fiecare ora?. Caravana face parte din proiectul „Harta Voluntariatului”, desf??urat de Federa?ia VOLUM, proiect finan?at prin Granturile SEE 2009- 2014 în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 72, 454.36 Euro.

În cadrul evenimentului, reprezentan?ii institu?iilor publice, membrii organiza?iilor neguvernamentale de la nivel local ?i voluntarii vor putea afla mai multe despre platforma hartavoluntariatului.ro, care are drept scop corelarea cererii ?i a ofertei de voluntariat, la nivel na?ional, dezvoltând astfel mi?carea de voluntariat din România ?i care poate fi accesat? începând cu prima zi a Caravanei – 28 septembrie. De asemenea, în cadrul Caravanei, participan?ii vor fi informa?i cu privire la certificatul de voluntariat, care este obligatoriu, la cererea voluntarilor, conform Legii Voluntariatului 78/2014, pilotat în ultimele luni de peste 100 de organiza?ii neguvernamentale ?i care va putea fi eliberat de pe platforma hartavoluntariatului.ro.

De asemenea, evenimentul va cuprinde un atelier pe tema discursului instigator la ur? ?i a extremismului ?i modalitatea prin care voluntariatul (indiferent de vârst?) ?i implicarea în comunitate vin în sprijinul campaniei Comisiei Europene No Hate Speech Movement.

Odat? cu platforma harta voluntariatului.ro se impunea ?i o caravan? na?ional? de promovare a voluntariatului ?i a oportunit??ilor create de Federa?ia VOLUM special pentru a veni în sprijinul sectorului neguvernamental. Cred cu t?rie c? pentru a cre?te mi?carea de voluntariat din România este nevoie s? ne unim cu to?ii for?ele, s? lucr?m împreun? la o comunicare eficient? ?i s? contribuim, fiecare cum poate, la un produs, o mi?care, un demers. Caravana î?i propune s? aduc? organiza?iile, institu?iile ?i voluntarii la aceea?i mas?, s? identifice nevoi, oportunit??i ?i resurse pentru a dezvolta construc?ia care se nume?te Voluntariat.” Ana-Maria Gr?dinariu, Coordonator Programe, Federa?ia VOLUM.

Pentru înscrierea în cadrul acestui eveniment, v? invit?m s? accesa?i acest formular.

Invita?ie Caravana Na?ional? - Oradea 05 octombrie

Evenimentul este realizat cu sprijinul Ministerului Tineretului ?i Sportului, prin Direc?iile Jude?ene pentru Sport ?i Tineret ?i prin sus?inerea din partea organiza?iilor neguvernamentale din cadrul fiec?rui ora?: Funda?ia de Sprijin Comunitar Bac?u, Asocia?ia pentru Dezvoltare Activ?, Funda?ia Serviciilor Sociale Bethany, Salva?i Copiii Ia?i, Team 4 Youth, Autism Baia Mare, Funda?ia Comunitar? Oradea, Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul Local Oradea, Asocia?ia Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, ProVobis – Centrul na?ional de resurse pentru voluntariat, Asocia?ia SM Speromax Alba, Institutul Intercultural Timi?oara, Centrul pentru Dezvoltare Comunitar? Durabil?, Centrul Educa?ional de Resurse & Training, Hospice Casa Speran?ei Bra?ov, Centrul de Copii ?i Tineret Sfântul Sebastian, Asocia?ia pentru Dezvoltare Comunitar? Durabil? Alutus, Comitetul Na?ional Român pentru Drepturile Copilului – Filiala Constan?a, Asocia?ia copiilor ?i tinerilor cu diabet din jude?ul Constan?a ”Sweet Land”, Asocia?ia Civicum Voluntaris. Mai multe informa?ii despre fiecare eveniment, pute?i reg?si pe website-ul Federa?iei.

Federa?ia VOLUM este o organiza?ie neguvernamental? ?i nonprofit, înregistrat? juridic ca federa?ie în decembrie 2010, având rol de asocia?ie umbrel? în domeniul voluntariatului, cu reprezentare la nivel na?ional. Misiunea Federa?iei VOLUM este facilitarea dialogului ?i ac?iunii comune a tuturor factorilor interesa?i de mi?carea de voluntariat în vederea dezvolt?rii sustenabile a voluntariatului în România.
Proiectul Harta Voluntariatului este finan?at prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informa?ii oficiale despre granturile SEE ?i norvegiene accesa?i www.eeagrants.org.

Persoane de contact:
Ana-Maria GR?DINARIU – Coordonator Programe, Federa?ia VOLUM
• anamaria.gradinariu [at] federatiavolum.ro, (+4) 0749 977 844
Claudia ABRUDAN, Director Executiv, Funda?ia Comunitar? Oradea
• director [at] fundatiacomunitaraoradea.ro, (+4) 0743 295 486
Bogdan PATER, Responsabil Comunicare Online, Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României
• bogdan.pater [at] scout.ro, (+4) 0745 055 486

???????? ?????????????? ?????? ??????altezza travel