2014 October

Şcoală informală de IT la Oradea

Aflat la a doua genera?ie de cursan?i specializa?i în Quality Assurance la Cluj – Napoca, check proiectul ?colii Informale de IT va fi extins în curând ?i la nivelul urbei de pe malul Cri?ului, troche prin efortul Asocia?iei pentru Educa?ie Informal?. Primele cursuri sunt planificate în prima s?pt?mân? din luna Noiembrie (17-23 Noiembrie 2014).

Asocia?ia pentru Educa?ie Informal? a luat fiin?? în anul 2013, salve la Cluj Napoca, la ini?iativa unui grup de ac?iune format din persoane ce provin deopotriv? din mediul academic, IT & software sau al antreprenoriatului, to?i achiesând la un ?el comun, acela de a oferi solu?ii pertinente unor probleme stringente cu care se confrunt? pia?a for?ei de munc? din România ?i – implicit – multe dintre societ??ile care î?i desf??oar? activitatea pe pia?a de IT & Software din ?ara noastr?. Aceste probleme ?in cu prec?dere de faptul c? pia?a locurilor de munc? a ajuns la un dezechilibru “acut”, datorat contrastului mare dintre nevoia de speciali?ti ?i resursele umane specializate, insuficiente atât din punct de vedere numeric cât ?i calitativ.

Grupurile de public ?inta avute în vedere de c?tre ini?iatorii proiectului ?colii Informale de IT sunt formate atât din persoanele interesate s? accead? la locuri de munc? motivante, cât ?i din societ??ile de IT & Software dornice s? recruteze personal bine preg?tit, entuziast ?i dotat cu competen?e ?i aptitudini practice, testate de speciali?ti cu larg? recunoa?tere în domeniu.

„Mediul de afaceri or?dean resimte o tonificare puternic? pe segmentul IT & Software, într-un context în care op?iunile de recrutare existente în pia?a local? a resurselor umane specializate sunt extrem de limitate”, a declarat domnul Sebastian V?duv?, pre?edintele Asocia?iei pentru Educa?ie Informal?. „Cu pu?in efort, Oradea ar putea deveni un al doilea punct de atrac?ie ardelean pentru marii angajatori ai industriei IT & Software din România, c?lcând astfel pe urmele fratelui s?u mai mare, municipiul Cluj Napoca”, a mai completat Sebastian V?duva.

Începând cu luna noiembrie a acestui an, ?coala Informal? de IT vine ?i în sprijinul comunit??ii or?dene, din dorin?a de a o ajuta s? valorifice oportunit??ile de angajare generate de trend-ul ascendent ce se manifest? în industria IT & Software. Sprijinul va fi dat prin organizarea la Oradea a unor serii de cursuri de scurt? durat?, pe domenii aflate la mare c?utare în industria men?ionat?: Java Development,.NET Development sau Web Development.

„Oradea are mare nevoie de o astfel de ?coal? informal?, în care predarea s? fie axat? cu prec?dere pe transmiterea unor deprinderi practice, ce ?in de cele mai recente tehnologii din IT, dar ?i pe ini?ierea în acest domeniu a acelor persoane care nu dispun de un background în IT, dar care caut? s?-?i reorienteze cariera spre un domeniu de vârf din economia României”, afirma domnul Marcel Anghel, facilitator ?i Shareholder la Qubiz.

Proiectul ?colii Informale de IT se bucur? deja de sprijinul unor parteneri de prestigiu, care provin din domenii dintre cele mai diverse, cum ar fi: IT & Software prin: Qubiz, Mobiversal, Paymo, KeyTicket, Neobyte. Russmedia, e-spres-oh Fortech, Endava, SDL; academic prin: Griffiths School of Management – Oradea; bancar prin BCR; consultan?ei de afaceri prin: Solu?ii Avansate ?i Talpo? & Partners; psihologiei muncii prin: Psihoselect.

Detalii suplimentare despre proiectul “?colii Informale de IT” se pot g?si pe website-ul Asocia?iei Pentru Educa?ie Informal?: www.scoalainformala.ro.

??????????? ? ????????? ????ask fm ??? ?????? ??? ????? ??????????? ???????? ??????? ???????????? ????? ????????? ????? ? ????? ????????mybet casino??????????? ?????? ?????????????????? ?????? ??????? ? ???????? ? ?????? ??? 2015???????¤?????? ????? ?????? ? ???? ???? ???????? ? ???????? ? ???translate japanese to english?????? ??? ? ??????? 2015????????? ? ????????? ??????? ??????? 2012seo powersuite ??????pr ??????????? ? ???????????? ????????? ???? ????????????????????? ??????????? ????????? ??????smartshell case for macbook pro with retina display

Teatrul Artemotion se mută în Crown Pub

Asocia?ia Artemotion Oradea fondat? de Mirela Lupu, try Sebastian Lupu, Richard Balint (to?i trei actori ai Teatrului Regina Maria) ?i Victoria Balint (director artistic al Trupei Iosif Vulcan) î?i mut? sediul ?i va juca spectacolele în Crown Pub.

Dac? v-au pl?cut GUNOIERUL de Mimi Br?nescu,TAN?A ?I COSTEL de Ion B?ie?u, NU-S PARALE ÎN BUZUNARE –dup? cupletele lui Constantin T?nase, 1000 DE MOTIVE S? TE OMOR, BULETINISTA sau CERERE ÎN C?S?TORIE F?R? CEHOV – text scris de Cornel Udrea, atunci cu siguran?? v? ve?i bucura ?i de noile premiere.

Prima pies? cu care Teatrul Artemotion î?i reia seria de spectacole, “Ca la noi… la nimenea!”, se va juca în data de 17 octombrie, de la ora 19:00, în Crown Pub. Este un spectacol bazat pe cupletele marelui Constantin T?nase ce au sensibilizat inimile multor români cu mul?i ani în urm?. Cupletle celui mai mare pamfletar pe care l-a avut România, Constantin T?nase, de acum peste 70 de ani sunt de o actualitate descurajant?… sau cum zicea Mihai Eminescu: “Toate-s vechi ?i noi sunt toate!”.

Ca la noi la nimenea

Constantin T?nase (5 iulie 1880 – 29 august 1945), actor ?i cupletist român, a fost o figur? cheie în teatrul românesc. În buna tradi?ie a marilor actori de comedie, a creat un tip de personaj, acela al cet??eanului simplu, umil ?i nec?jit, mereu în contradic?ie cu birocra?ia aparatului de stat; personajul s?u, unic în costumul s?u clasic, cu p?tr??ele, crizantem? la butonier?, s-a f?cut purt?torul de cuvânt al unei întregi categorii sociale, ceea ce-l va aduce de multe ori în aten?ia cenzurii. Constantin T?nase înc? mai juca în Bucure?ti, la un an de la invazia sovietic?, ?i se spune c? ar fi fost ucis din cauza satirei la adresa solda?ilor ru?i, care aveau obiceiul s? rechizi?ioneze mai ales ceasuri, folosind expresia: “Davai Ceas” (davai = da-mi). Dup? mai multe reprezenta?ii a fost arestat, amenin?at cu moartea ?i i s-a ordonat s? nu mai joace piesa. În urm?torul spectacol a ap?rut pe scen? într-un pardesiu imens, cu mânecile pardesiului c?ptu?ite de sus pân? jos cu ceasuri de mân?.
Spectatorii l-au aplaudat frenetic la apari?ie, de?i actorul nu a scos nici un cuvânt. Apoi ?i-a descheiat pardesiul, sco?ând la iveal? un ceas cu pendul?! A spus doar: “El tic, eu tac, el tic, eu tac”. Dou? zile mai târziu marele actor era mort. Best place to gain instagram likes for free

Spectacolul Teatrului Artemotion “Ca la noi… la nimenea!” se bazeaz? pe cupletele acestui mare artist de o ?ocant? actualitate ?i sunt prezentate cu deosebit? dezinvoltur? de actorul Sebastian Lupu, într-un veritabil recital actoricesc. Ineditul acestui spectacol îl constituie melanjul sensibil ?i în acela?i timp plin de umor creat de colaborarea dintre muzic? ?i proz?, dintre actorul Sebastian Lupu ?i Tomi Marggitai, care cu inegalabila lui m?iestrie artistic? completeaz? sonor întregul spectacol. Iar reprezenta?ia de vineri v? rezerv? câteva surprize legate de m?iestria acestor doi arti?ti ?i nu numai.

Rezerv?ri se pot face la Crown Pub (0744485757, 0724432081) sau pe pagina evenimentului. Pre?ul unui bilet este de 15 lei. Enjoy!

??????????? ????? ? ????????? ???????? ????????? ???? ?? ??? ???????????????? ?????? ????????? ??????????????? ????? ? 21 ???? ?? ????????slot oyunlar?????? ???????? ???? ??????? ?? ????? ??? ? ??????????¤?? ?? ???????????????????? ?? ?????? ??????????????? ????? ??????????? ???????¤gig caricaturist in new york???? ??? ??????? ??????? ??? ????????? ??????????? ?? ???? ???????????? ??????????? ????????????????? ?????? ?????????? ?? ??? ??????? ??????????????? ??? ?? ????? ????

Deschiderea Anului Cercetășesc – DAC2014

Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul Local Oradea organizeaz? Deschiderea Anului Cercet??esc 2014 – 2015 în perioada 17 – 19 Octombrie.

logoDAC

Deschiderea Anului Cercet??esc – DAC, try este un eveniment regional organizat înc? din 2005, prin rota?ie în diferite ora?e din Transilvania. Ajuns la a 10-a edi?ie, evenimentul va avea loc în acest an în ora?ul de unde a pornit, Oradea. Astfel, aproximativ 300 de cerceta?i din Transilvania vor petrece un weekend plin de ateliere ?i provoc?ri, descoperind ora?ul ?i începând un nou an de educa?ie pentru via??.

Cadrul simbolic al acestei edi?ii este ‚‚Cazul 20 – dispari?ia steagului cerceta?ilor’’ iar participan?ii vor intra în pielea unor detectivi care vor încerca s? g?seasc? steagul ascuns de ho? undeva în Oradea.

Pentru a ne asigura c? detectivii no?tri sunt în form? maxim? ?i preg?ti?i pentru marea investiga?ie, mai întâi vor trebui s?-?i dovedeasc? atât condi?ia fizic?, cât ?i cea spiritual?, dar mai ales inteligen?a ?i agilitatea. Când ace?tia vor fi ajuns la un echilibru între cele 4 for?e ale unui adev?rat detectiv, vor fi nevoi?i în a le aplica la capacitate maxim? în Marea Investiga?ie.

DAC2014

Deschiderea Anului Cercet??esc are pentru organizatori ?i o însemn?tate aparte. Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României – Centrul Local Oradea va împli pe parcursul acestui an, 20 de ani de existen??. Ace?ti¬ ani de cercet??ie înseamn? provocare continu?, educa?ie pentru via??, mult?, mult? tradi?ie, înseamn? copii ai primelor genera?ii de cerceta?i care sunt acum la rândul lor cerceta?i ?i înseamn? o mare familie întins? pe multe genera?ii care contribuie la o lume mai bun?.

??????????? ????? ????????????????? ????? ? ???????? ????? ????? ??????????????????? ????????? ????? rambler????????? ?????? ?? ????????? ????? ?????????casino bedavafarsi into english translation????? ? ???????? ????????? ? ???????? ???? 2015???????????? altezza???? ???????????? ????????? ????????????????? ? ???? ??? ????????????????? ?????? ????????????? ? ?????? ? ??????? ?? ???????????? ?????? ???? ???????????? ???? ??????? ?????english to arab translator???????? ??? ?????????????? ???? ??????????????? ??????volcanic crater

Mâine mergem #prinBihor

#prinBihor

A doua edi?ie #prinBihor se va desf??ura în data de 4 octombrie 2014:

Jude?ul Bihor are un patrimoniu cultural impresionat. Întocmai din acest motiv v? invit?m s? ne înso?i?i #prinBihor pentru a descoperi destina?ii, pills obiective ?i oameni pentru a aprecia zestrea timpului spunând la rândul nostru pove?ti despre ceea ce a fost.

Traseul de anul acesta al campaniei #prinBihor este urm?torul: Cetatea din Biharia – Ruine Castrum Byhor, medicine Castelul Stubenberg S?cueni, treatment Gospod?rie ??r?neasc? mijloca? 1880 – recondi?ionat? – Galo?petreu, Conacul Frater ?i Draveczky, Gospod?rie 1850, Rezerva?ia Valea Ierului, Conacul Komaromi construit în sec XVII Otomani – recondi?ionat, S?lacea – satul celor 1000 de pivni?e ?i Podul din c?r?mid? sec XVIII S?lacea.

A?a c?, sâmb?t? v? invit s? sta?i cu un ochi pe hashtag-ul #prinBihor pe re?elele sociale sau s? urm?ri?i post?rile aici:


??????????? ??? ??????????? ?????? ????????????? ???? ???????? ???????? ?????? ????????????? ????????? ????? ????? ??????casino listesinorwegian????? ???? ?????????????? ????????? ??????????? ??? ?? ????????????????? ? ??????? ?? ????????????????????? ?? ????????? ??????? ? ????????? ?????????????????? ?? ???????????? ???????anniversary caricature???? ??????? ??????russian i love you translation?????? ????????????????? ???????????????? ????? ?????????????? ??? ??????