2014 March

Impactul aderării la UE asupra drepturilor de asigurări sociale

Evenimentul a avut loc vineri, viagra 14 martie ?i a dorit s? aduc? în discu?ie o tem? mai pu?in abordat? dar cu un impact major asupra oric?rui cet??ean al Uniunii Europene, deci implicit ?i asupra tinerilor români. Organizat în cadrul competi?iei ’10 pentru Europa’, acesta a reunit speciali?ti în domeniu, atât din sectorul public cât ?i privat.

UE1

Din partea institu?iilor direct implicate au fost prezen?i Lauren?iu ?ent, director executiv adjunct al Casei Jude?ene de Pensii Bihor ?i Adrian Morar, director executiv adjunct în cadrul Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Bihor. Ace?tia au explicat în termeni accesibili pentru tinerii participan?i modalit??ile prin care pot accesa un loc de munc? în statele membre UE ?i principiile legale care guverneaz? coordonarea drepturilor lucr?torilor migran?i în sistemul securit??ii sociale europene.

Ligia Oala, expert mediator for?? de munc? pe pia?a extern?, a oferit statistici privind num?rul cet??enilor români în general ?i a tinerilor în special, care desf??oar? activit??i lucrative în spatiul Uniunii Europene. De asemenea, au fost prezentate informa?ii despre procedurile de recunoa?tere a calific?rilor profesionale, precum ?i a domeniilor de activitate în care se pot g?si locuri de munc? disponibile.

La final de eveniment, cei trei invita?i au concluzionat c?, în condi?iile unei migra?ii considerabile a for?ei de munc? române?ti, orice ini?iativ? privind cunoa?terea drepturilor lucr?torilor ?i condi?iile concrete în care acestea devin accesibile beneficiarilor, este ?i va r?mâne un subiect de extrem? actualitate.

UE2

Pentru mai multe detalii despre competi?ia 10 pentru Europa, accesa?i www.10pentrueuropa.ro.

????????? ????? ????????? ??????????? ?????????????????? ?????? ?? ??? ?? ?????????????? ????????? ??? ??????????????? ????? ???????? ????? ?????casino bedava oyunlarcaricatures of wedding??? ? ????????? ???????? ? ????????????? ? ???? ??????????? ???? ????????? ???????????? ??? ??????translate from english to greek???????? ??????? ??? ???? ? ?????????????? ?????? ? ??????????????? ????????? ????????????????? ????????? ???????? ??????????????? ??????????? ?????? ? ?????????????? ??? ?????????????????? ????? ????? ??? iphone 4s

Dicționar limbaj ONGist – limbaj de HR

La evenimentul Legea Voluntariatului – inova?ie în formarea profesional?, case am ajuns s? discut?m ?i despre un instrument dezvoltat de cerceta?i care te ajut? s? adaptezi ceea ce ai înv??at prin voluntariat la ceea ce au nevoie angajatorii. ?i anume, decease un dic?ionar, care î?i arat? cum s? treci acele skill-uri în CV. Dic?ionarul are 2 pagini ?i traducerea are 4 pa?i.

empower_yourself_final_version EN_Page_2

Primul pas presupune citirea paginii 2 de la stânga la dreapta. No?iunile de acolo sunt specifice cerceta?ilor, dar cu siguran?? se poate completa ?i adapta pentru orice ONG. Se completeaz? c?su?a potrivit? pentru fiecare situa?ie din partea stâng?.

Pa?ii 2 ?i 3 se refer? la o analiz? ceva mai detaliat?. Se ia pe rând fiecare situa?ie ?i se dezvolt? cu un exemplu. Urm?torul pas presupune organizarea deprinderilor în func?ie de cât de folositoare sunt sau nu pentru cariera / job-ul dorit.

empower_yourself_final_version EN_Page_1

Iar ultimul pas presupune citirea paginii 2 de la dreapta spre stânga pentru a explica unui om de HR sau pentru a trece în CV skill-urile pe care le ave?i ?i sunt necesare job-ului pentru care aplica?i.

Dic?ionarul poate fi downlodat de aici: Empower Yourself.

Evenimentul a fost organizat în cadrul competi?iei 10 pentru Europa.?????? ?? ????????? ?????eisa recovery ??????? ???????????? ???????? ???????????? ? ???? ? ???????? ??? ?????online casino turkce?????????? ??????????? ?????? ?????? ?????? ? ???? ??? ???????? ??????????? ?????? ? ???? ? ?????????? ???? ?? ??? 2015??????? ? ???????? ????? ?????? ?? ?????? ? ??¤???????????? ?????????? ???????? ??? ??????????? ???????????????? ??????? ???????????????? ????? ????????????????? ?????????? pr ????????????????????? ????? sip?????????? ????????crdb tanzania exchange ratewhite hat seo softwaregopro black edition sale

Legea Voluntariatului – inovație în formarea profesională

Evenimentul a avut loc mar?i, prescription 11 martie ?i a adus împreun? p?r?ile interesate de subiectul educa?iei non-formale ?i a voluntariatului, pentru a recunoa?te rezultatele ob?inute dup? mul?i ani de discu?ii, demersuri ?i ini?iative. Organizat în cadrul competi?iei ’10 pentru Europa’, acesta a reunit invita?i din sectorul public, privat ?i nonprofit local.

Sectorul public a fost prezent prin Constantin Bung?u, rector al Universit??ii Oradea, mediul privat a fost reprezentat de c?tre Emilia Bradea, expert resurse umane al RoMarketing, iar cel nonprofit de c?tre Alexandra Ro?ioar?, responsabil na?ional de programe pentru seniori în cadrul Organiza?ia Na?ional? Cerceta?ii României. Dezbaterea a avut loc în prezen?a mai mulor reprezentan?i ai câtorva dintre cele mai active ONG-uri studen?e?ti ?i de tineret locale, printre care: ELSA Oradea, AIESEC, Cerceta?ii României sau Rotaract Club Oradea.

ev1poz1

Cei trei invita?i, al?turi de studen?ii participant, au salutat noua form? a Legii voluntariatului ?i faptul c? aceasta va recunoa?te într-un mod legal ?i cu documente justificative, experien?a dobândit? prin voluntariat iar în acest fel companiile vor putea identifica mai u?or competen?ele viitorilor angaja?i. În acela?i timp, studen?ii ?i tinerii prezen?i au aflat informa?ii valoroase despre modul concret în care î?i pot include în CV toate aceste aptitudini dobândite în cadrul activit??ilor de voluntariat, pentru a ie?i în eviden?? în fa?a angajatorilor.

Din partea Universi???ii Oradea, dnul rector Contantin Bung?u a prezentat programul implementat de anul trecut prin intermediul c?ruia orice student care face voluntariat în cadrul universit??ii sau al unei organiza?ii nonprofit partenere, va primi 5 credite suplimentare care vor fi incluse în foaia matricol?. De asemenea, domnul rector a f?cut apel c?tre asocia?iile studen?e?ti ?i cele nonprofit s? participle proactiv la implementarea acestui program, încheind parteneriate cu Universitatea Oradea pentru a putea oferi voluntarilor recunoa?terea activit??ii acestora prin intermediul creditelor suplimentare.

ev1poz3

Pentru mai multe detalii despre competi?ia 10 pentru Europa, accesa?i www.10pentrueuropa.ro. ??????????? ?????? ??????? ????????pass cracker 2 0????? wifi ????????????? ?? ???? ??????? ?????? ??????girne merit parkenglish to norwegian translation?????? ????? ?????? ?? ?????????????????? ? ???????? ?? ???????????? ?????? ???????????? ???????? ?? ?????????????? ????? ?????? ? ?????????? ? ?????? ????new york gig caricaturisr??????? ? ?????? ? 2015 ???? ?????????? ?? ??? ????????-????????????phone sheriff????????? ??? ???????????????? ??? ???????? ?????????????????? ??????definition of core valuesdmoz open directory project

Viața prin ochii celui mai tânăr membru al lotului olimpic român

Povestea lui Iulian începe în 2007, and când se tot ruga de tat?l s?u s? îl duc? la s?rituri cu schiurile. A reu?it s? îl conving?, capsule antrenorul l-a pl?cut, treatment iar dup? doar câteva s?pt?mâni se clasa pe locul 5 în primul concurs la care participa. La 16 ani a ajuns s? fie cel mai tân?r membru al lotului olimpic român ce a participat la Sochi la proba de s?rituri cu schiurile, o disciplin? la care România a mai avut un singur reprezentant.

Sorin Iulian Pitea

1. Ce înseamn? s? fii olimpic pentru tine? Cum decurge o zi obi?nuit? pentru tine?

Sorin-Iulian Pîtea: Depinde unde m? aflu ?i in ce perioad? sunt. De exemplu, atunci când sunt în perioada competi?ional? sunt mai mereu plecat ?i o zi obi?nuit? e destul de stresant?. De diminea?? m? trezesc pentru înviorare, apoi merg la mas?, între timp m? preocup? echipamentul, dup? mas? am aproximativ  40 de minute liber înainte de “antrenamentul de tensionare” (cel de înainte de concurs), m? gr?besc c?tre masa de prânz, imediat în camer?, unde m? echipez ?i mergem la trambulin?. Acolo totul e sub presiune – înc?lzire, s?riturile –  dar încerc s? fie totul perfect.
În perioada de preg?tire nu e chiar a?a de stresant, dar tot în cantonament sunt, deci nu e a?a usor. Cele 2-3 antrenamente transform? ziua într-una plin? ?i obositoare. La sfâr?it m? relaxez cu câteva ore de stat pe net. Asta pot face ?i între timp, nu e interzis, dar deja nu mai e profesional. Când sunt acas? e cel mai simplu – ?coal?, antrenament ?i apoi liber. Înainte era mai greu pentru c? st?team la internat, nu eram a?a liber, dar acum stau acas? ?i totul e perfect! Doar c? sunt presat din toate direc?iile. Trebuie s? m? organizez bine pe parcursul zilei ca la sfâr?it sa fiu bucuros c? mi-au ie?it toate bine.

2. ?i totu?i, merit? dedicarea unei bune p?r?i din via?? sportului? De unde î?i tragi motiva?ia?

Sorin-Iulian Pîtea: A fost u?or s? îmi dau seama c? asta îmi place s? fac ?i asta o s? fac foarte mult timp. Mai greu a fost s? îi conving pe ceilal?i. Eu m-am dedicat 200%, eram convins c? ?sta e viitorul meu. Înainte s? fiu atât de sigur ?i s? iau o decizie, am trecut prin alte sporturi ?i am testat alte lucruri care m-au atras la început. Am vrut s? fiu sigur c? merit? s? m? implic total, s? fac sacrificii privind familia, ?coala, prietenii ?i tot ce ?ine de mine. Dar am luat o decizie bun? ?i nu îmi pare rau ca nu am avut o copil?rie normal?, ma bucur chiar c? am una mult mai diferit? ?i de invidiat. Motiva?ia a venit pe parcurs; totul cap?t? sens, totul vine de la sine, acum în?eleg ?i v?d altfel lucrurile!

3. Cum s-a v?zut experien?a Sochi, prin ochii celui mai tân?r reprezentant al României? Te vom vedea ?i la urm?toarele Olimpiade în lotul na?ional?

Sorin-Iulian Pîtea: Ce am v?zut ?i sim?it la Sochi a fost minunat! Participarea la Olimpiad? e un lucru frumos pe care îl doresc oric?rui sportiv. Era mult mai frumos daca era ?i familia mea acolo, dar cu siguran?? la urm?toarea Olimpiad? se va întâmpla ?i asta. Nu pot s? descriu cât frumos a fost, dar pot s? spun c? a fost o experien?? de neuitat care va r?mâne mereu cu mine. Cu siguran?? o s? mai particip la urm?toarele 3-4 Olimpiade, cel pu?in pân? când voi avea o clasare foarte bun? sau, de ce nu, ?i o medalie. Bineîn?eles, dac? starea mea medicala va fi una bun?.

4. Care e sfatul t?u pentru tinerii dornici s? se apuce de sport? Tu dac? ai putea alege din nou, ai alege tot sportul? ?i tot aceast? disciplin??

Sorin-Iulian Pîtea: Sfatul meu e s? nu stea pe gânduri pentru c? au oportunitatea de a vedea Europa, chiar ?i alte ??ri asiatice la care nici nu au visat, au ocazia s? î?i creeze un nume ?i s? fie recunoscu?i. ?i nu, nu e periculos, e un sport care î?i dezvolt? disciplina ?i controlul de sine. În cei 7 ani de sport de performan?? am înv??at multe lucruri noi pe care nimeni din afar? nu are ocazia s? le înve?e. Am ajuns în multe ??ri ?i am acumulat multe lucruri ce ?in de cultur? general?. Cu siguran?? a? face acelea?i alegeri. 

5. Ce ai schimba în sportul românesc, dac? ai putea schimba orice?

Sorin-Iulian Pîtea: A? vrea s? schimb mentalitatea general? referitoare la sport ?i a? încerca s? mediatizez mult mai mult. În România ‘sport’ = ‘fotbal’, ‘fotbal’ = ‘afacere’, ‘afacere’ = ‘bani’.  Sper ca peste 20 ani fiecare român s? ?tie de schi sarituri la fel cum ?tie de fotbal.

Mul?umesc Renault România ?i The Practice pentru facilitarea interviului.

??????? ????? ???????? ??????????? ???? ??? ??????????? ???????????? ??? ??? ??????????? ???? ????? ????????? ????? ??????slot oyun oynaMombasa escorts? ???????? ? ??¤????????? ? ???? ??? ???????? ??? ??????????????????? ????? ?????? ????????????team altezza tanzania??????? ????? ?????? ? ???????? ??????????? ?? ??????????????????????? ????????????? ??????????????? ??? ?????????????? ??? ???????? ???? ??? ???charicature maker???? ?? ??????????????????????????? ??? ??????????????? ??????????? ???????acheter les kits de sexe??????????? ?????? ? ????? ?????????????? ????????? ????? ? ??????????? ????????????